top of page

คอร์สเรียนสำหรับเด็ก

คอร์สเรียนสำหรับเด็ก
S__21012585.jpg

Art for kids1

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-ฝึกการวาด ขีด เขียนพื้นฐาน

-เน้นการสร้างสรรค์โดยใช้จุดและเส้นพื้นฐานเป็นหลัก เช่น จุด เส้นประ เส้นตรง เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นโค้ง ฯลฯ เป็นต้น

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  งานจุดด้วยปากกา จุดด้วยสี วาดภาพเส้นDoodle  วาดภาพเส้นZentangle เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ:

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

S__22495272_edited.jpg

Art for kids2

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-เน้นการฝึกวาดเส้นและรูปร่างพื้นฐานเป็นหลัก 

-เรียนการนำเส้นต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  วาดภาพสัตว์โดยใช้รูปร่างเรขาคณิต, วาดภาพเส้นDoodleจากเรขาคณิต, วาดภาพเส้น Zentangle ด้วยรูปร่างเรขาคณิต   เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

S__21012543_edited.jpg

Art for kids3

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-การวาดโดยการประยุกต์รูปร่างเรขาคณิตมาร่างเป็นโครงสร้างในการวาดภาพ

-เน้นการวาดภาพคน, ภาพสัตว์ สิ่งของพื้นฐานเป็นหลัก 

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  วาดภาพคนโดยใช้รูปร่างเขาคณิตเป็นโครงสร้าง, วาดภาพสัตว์โดยใช้รูปร่างเขาคณิตเป็นโครงสร้าง และวาดภาพสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปร่างเขาคณิตเป็นโครงสร้างเป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

2.jpg

Art for kids4

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-ฝึกค่าน้ำหนักแสงเงาพื้นฐาน (ขาวดำ)

-เน้นการสร้างสรรค์โดยใช้น้ำหนักแสงเงาพื้นฐาน(ขาวดำ)และรูปทรง(ขาวดำ)พื้นฐาน เช่น ลงค่าน้ำหนัแสงเงาในรูปร่างเรขาคณิตให้เกิดเป็นรูปทรง เป็นต้น

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  ไล่ระดับค่าน้ำหนักโดยการดรออิ้ง  ลงค่าน้ำหนักในรูปร่างรูปทรงต่างๆให้เกิดปริมาตรของวัตถุ เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ:

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

S__21012528_edited.jpg

Art for kids5

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-ฝึกการลงสีและค่าน้ำหนักพื้นฐาน

-เน้นการฝึกระบายสีให้รูปร่างรูปทรงเกิดปริมาตรตามหลักค่าน้ำหนัก

-เรียนหลักการใช้สี สีใกล้เคัยง สีตรงข้าม วรรณสี การผสมสี และหลักการใช้สี

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน ไล่ค่าน้ำหนักสี วงจรสี สร้างสรรค์ผลงานตามกลุ่มวรรณสี  สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สีตรงข้าม เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

19466683_818824524953667_381443654365707

Art for kids6

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-ฝึกการระบายสีให้เกิดค่าน้ำหนักแสงเงา

-เน้นการฝึกวาดภาพและระบายสีให้รูปร่างรูปทรงเกิดปริมาตรตามหลักค่าน้ำหนักแสงและเงา

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน ระบายสีวัตถุตามหลักการแสงและเงา, นำหลักการแสงและเงามาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานเองได้,  ฝึกระบายสีสีค่าน้ำหนักตามมิติระยะใกล้ไกลภาพ เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 3500.-/คอร์สเรียนรวม

 4500.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

IMG_8472_edited.jpg

ศิลปะสร้างสรรค์1

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

ศิลปะสร้างสรรค์

-เน้นทำกิจกรรมศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิ

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

กิจกรรมที่ได้ทำ

    -เพ้นท์กระเป๋าผ้า

    -ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

    -ปั้นแป้งโดว์

    -เพ้นท์กระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้

    -ศิลปะจากฟองสบู่

    -ประติมากรรมจากกระดาษ

    -ฯลฯ

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ:

6000.-

68751111_1312834218886026_24427623317724

ศิลปะสร้างสรรค์2

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

ศิลปะสร้างสรรค์2

-เน้นทำกิจกรรมศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิ

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

กิจกรรมที่ได้ทำ

    -ศิลปะทรายในแก้ว

    -เปเปอร์มาเช่

    -จิตรกรรมจากดินน้ำมัน

    -เพ้นท์กระเป๋าผ้า

    -ตัดกระดาษสร้างสรรค์

    -ปั้นดินญี่ปุ่น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

6000.-

S__21012567_edited.jpg

ศิลปะสร้างสรรค์3

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

ศิลปะสร้างสรรค์2

-เน้นทำกิจกรรมศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิ

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

 

กิจกรรมที่ได้ทำ

   ***สามารถเลือกกิจกรรมตามที่สนใจได้เองโดยเลือกจากคอร์สศิลปะสร้างสรรค์1 และจากคอร์สศิลปะสร้างสรรค์2 รวมแล้วสามารถเลือกได้ 6 กิจกรรม

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-12 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

6000.-

bottom of page